Донецька гідрогеолого-меліоративна експедиція
Державне агентство водних ресурсів України

Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход
Субота, 29.02.2020, 06:00
Вы вошли как Гість | Группа "Гості"Приветствую Вас Гість | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОНЕЦЬКУ

ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНУ

ЕКСПЕДИЦІЮ


м. Авдіївка

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. ДОНЕЦЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ (далі – Експедиція), є бюджетною неприбутковою організацією, підпорядковується Донецькому обласному виробничому управлінню меліорації і водного господарства (далі – Донецький облводгосп) та належить до сфери управління Державного комітету України по водному господарству (далі – Держводгосп).

1.2. У своїй діяльності Експедиція керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Держводгоспу і Донецького облводгоспу, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про Донецький облводгосп та цим Положенням.

1.3. Експедиція у межах наданих їй повноважень спрямовує свою діяльність на забезпечення управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, моніторинг меліоративних земель, несе відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт свердловин режимної мережі. Забезпечує контроль за ефективною експлуатацією дренажних мереж, гідрогеолого-меліоративним станом зрошуваних, осушуваних та прилеглих до них земель, а також територій сільських населених пунктів Донецької області, що знаходяться в зоні впливу зрошення та підтоплення від чинників техногенного  характеру.

1.4. Експедиція здійснює свою діяльність у межах наданих їй повноважень на території Донецької області.

1.5. У своїй діяльності Експедиція взаємодіє в межах своєї компетенції з міжрайонними управліннями водного господарства Донецького облводгоспу, територіальними органами Мінприроди, місцевими органами виконавчої влади та іншими учасниками водогосподарського комплексу.

1.6. Експедиція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.7. Найменування та місцезнаходження Експедиції:

Повне найменування – ДОНЕЦЬКА ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНА ЕКСПЕДИЦІЯ.

Скорочене найменування – Донецька ГГМЕ.

Місцезнаходження: 86060, Донецька область, М. Авдіївка,  Чапаєва, 2-Б.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ

 

2.1. Основними завданнями Експедиції є здійснення на території Донецької області моніторингу меліоративних земель, підтоплення сільських населених пунктів у межах Донецької області відповідно до програм держаного моніторингу навколишнього природного середовища в системі Держводгоспу.

2.2. Експедиція відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

2.2.1. Систематичні спостереження за рівнем ґрунтових вод та гідрохімічним режимом ґрунтових вод у зоні своєї діяльності;

2.2.2. Гідрогеолого-меліоративні обстеження зрошуваних, осушуваних та прилеглих до них земель, меліоративних систем, територій сільських населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем, водних об’єктів з метою спостережень за проявами негативних процесів, у тому числі шкідливої дії вод, та оцінки їх інтенсивності.

2.2.3. Грунтово-сольові зйомки з метою визначення засолення та солонцюватості земель.

2.2.4. Спостереження за змінами родючості ґрунтів.

2.2.5. Спостереження за роботою дренажу.

2.2.6. Бурові роботи, у тому числі зі спорудження свердловин та їх ремонту.

2.2.7. Топографо-геодезичні роботи.

2.2.8. Ведення моніторингових робіт з оцінки якісного стану поверхневих водних об’єктів.

2.2.9. Відбір проб води та ґрунту для лабораторних досліджень.

2.2.10. Виконання, за необхідністю, на дамбах каналів, у приканальних зонах, на водосховищах та інших водних об’єктах спеціальних інженерно-геологічних та гідрогеологічних досліджень з метою обґрунтування протифільтраційних та інших заходів.

2.2.11. На сільськогосподарських угіддях – грунтово-меліоративні та інші дослідження.

2.2.12. Лабораторне визначення якості поверхневих, підземних (ґрунтових), зрошувальних, дренажних та стічних вод за гідрохімічними показниками, агрохімічних, фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей грунтів.

2.2.13. Складання гідрогеологічних, інженерно-геологічних, грунтово-меліоративних, топографічних та інших карт.

2.2.14. Облік та оцінку стану меліорованих земель та меліоративних систем, стану водних об’єктів, якості води, підтоплення територій ґрунтовими водами, ефективності роботи дренажу та гідротехнічних споруд, родючості ґрунтів.

2.2.15. Розробку, на основі натурних спостережень та досліджень, науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на поліпшення еколого-меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, екологічного стану водних об’єктів, технічного стану гідротехнічних споруд, а також на захист територій від підтоплення.

2.2.16. Наукові дослідження, спрямовані на вивчення закономірностей змін гідрогеологічних і грунтово-меліоративних умов та екологічного стану водних об’єктів, з метою використання одержаних результатів для практичних цілей.

2.2.17. Передачу Держводгоспу, іншим державним установам і місцевим органам самоврядування результатів здійснення моніторингу вод, зрошуваних та осушуваних земель та підтоплення сільських населених пунктів згідно з установленими формами та регламентом.

2.2.18. Обробку, систематизацію та зберігання матеріалів досліджень.

2.2.19. Складання звітів, інформацій, довідок, висновків за матеріалами натурних спостережень і лабораторних вимірювань.

2.2.20. Заходи по забезпеченню функціонування і збереження спостережної мережі.

2.2.21. Діяльність, пов’язану з державною таємницею, згідно зі встановленим порядком.

2.2.22. Оперативний та бухгалтерський облік та звітність за формами відомчої та державної статистичної звітності у встановленому порядку.

2.2.23. Заходи щодо створення безпечних і здорових умов праці, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.24. Паспортизацію ставків та інших водних об’єктів.

2.2.25. Розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами.

2.2.26. Діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів при  виконанні лабораторних робіт, згідно з чинним законодавством.

2.2.27. Інші функції, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕКСПЕДИЦІЇ

 

3.1. Згідно з чинним законодавством Експедиція має право:

3.1.2. З урахуванням виділених бюджетних асигнувань та коштів замовників самостійно планувати та визначати обсяги робіт, строки та способи їх виконання, здійснювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами з питань, що належать до її компетенції.

3.1.3. Відкривати рахунки в установах Державного казначейства та банках України відповідно до чинного законодавства.

3.1.4. Відповідно до законодавства брати та здавати в оренду рухоме та нерухоме майно.

3.1.5. Керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці у межах фонду заробітної плати розробляти положення з оплати праці та преміювання.

3.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції, та видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, а також здійснювати контроль за їх виконанням.

3.1.7. Надавати на договірних засадах юридичним та фізичним особам платні послуги згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводгоспу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1379 (із змінами та доповненнями), і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

3.1.8. Бути позивачем і відповідачем та третьою особою в судах загальної та спеціальної юрисдикції.

3.1.9. Отримувати безкоштовно від підприємств, установ, організацій, громадян, іноземних фізичних та юридичних осіб інформаційні матеріали в обсягах статистичної звітності, яка відноситься до сфери діяльності Експедиції.

3.1.10. Вносити відповідним органам і посадовим особам пропозиції щодо притягнення осіб, які допустили порушення водного законодавства, пошкодження водогосподарських споруд та об’єктів (режимно-спостережувальної мережі свердловин), до дисциплінарної та матеріальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством.

3.1.11. Розпоряджатися бюджетними коштами у межах виділених лімітів та коштами, що надходять за надання платних послуг, згідно із затвердженими кошторисами.

3.1.12. Після розрахунків з бюджетом в установленому порядку користуватися доходами від надання платних послуг і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

3.1.13. Укладати угоди (договори, контракти) для виконання завдань передбачених цим Положенням, набувати майнових та немайнових прав.

3.1.14. Подавати до Донецького облводгоспу, в установленому порядку, пропозиції до проектів нормативних і нормативно-правових актів з питань водного господарства і меліорації земель.

3.1.15. Вносити пропозиції органам місцевого самоврядування щодо поліпшення меліоративного та екологічного стану зрошуваних, осушуваних і прилеглих до них земель, захисту від підтоплення сільських населених пунктів, охорони вод, відтворення водних ресурсів, підтримання меліоративних та водних об’єктів у належному стані, а також пропозиції по виконанню робіт, пов’язаних із попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків.

3.1.16. Передавати частину своїх повноважень відокремленим підпорядкованим підрозділам.

3.1.17. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.2. Експедиція зобов’язана:

3.2.1. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

3.2.2. Утримувати у належному технічному стані режимні гідрогеологічні свердловини.

3.2.3. Здійснювати заходи з удосконалення своєї роботи.

3.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з законодавством України.

3.2.5. Забезпечувати цільове використання, збереження закріпленого за нею майна та виділених державних коштів і своєчасні розрахунки з працівниками Експедиції.

3.2.6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ ЕКСПЕДИЦІЇ

 

4.1. Майно Експедиції складається з основних фондів та обігових коштів, вартість яких відображається на балансі Експедиції.

4.2. Майно Експедиції є державною власністю, закріплене за нею і належить їй на праві оперативного управління. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплене за Експедицією, здійснюється з дозволу Держводгоспу, у порядку, встановленому законодавством.

4.3. Джерелами формування майна є:

            - майно, передане Експедиції Держводгоспом;

            - бюджетні асигнування;

            - надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;

            - безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;

            - інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Фінансування Експедиції здійснюється за рахунок надходження коштів державного бюджету України.

4.5. Експедиція у встановленому законодавством порядку здійснює користування відведеною їй землею.

4.6. Експедиція забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансування та статистичну звітність, а також обов’язкову звітність згідно з законодавством.

4.7. Оплата праці працівників Експедиції здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводгоспом у встановленому порядку.

4.8. Перевірки та ревізії діяльності Експедиції здійснюються Держводгоспом та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕДИЦІЄЮ

 

5.1. Управління Експедицією здійснює Держводгосп.

5.2. Держводгосп:

5.2.1. За поданням Донецького облводгоспу призначає на посаду та звільняє з посади начальника Експедиції шляхом укладання та розірвання з ним контракту за погодженням із відповідною державною адміністрацією.

5.2.2. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступника начальника, головного інженера та головного бухгалтера Експедиції.

5.2.3. За погодженням Донецького облводгоспу затверджує Положення про Експедицію, зміни і доповнення до нього.

5.2.4. Закріплює за Експедицією майно, необхідне для її діяльності.

5.3. Координацію діяльності Експедиції здійснює Донецький облводгосп.

5.4. Донецький облводгосп:

5.4.1. Затверджує в установленому порядку кошторис та штатний розпис Експедиції.

5.4.2. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступника начальника, головного інженера та головного бухгалтера Експедиції.

5.4.3. Здійснює контроль за виконанням контракту, укладеного з начальником Експедиції.

5.4.4. Здійснює контроль за виконанням завдань, збереженням та ефективним використанням закріпленого за Експедицією майна, дотриманням установлених правил фінансової та господарської діяльності.

5.5. Керівництво діяльністю Експедиції здійснює начальник і за встановленим розподілом обов’язків – заступник начальника та головний інженер  Експедиції.

5.6. Начальник Експедиції:

5.6.1. Самостійно вирішує питання діяльності Експедиції  за винятком питань, віднесених законодавством та цим Положенням до компетенції Донецького облводгоспу і Держводгоспу.

5.6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Експедицію завдань, цільове використання бюджетних коштів, державного майна і надходжень від надання платних послуг.

5.6.3. Діє без довіреності від імені Експедиції, представляє її у всіх державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за її межами, а також у відносинах з фізичними особами.

5.6.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Експедиції та майном відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

5.6.5. Розподіляє обов’язки між головним інженером та головним гідрогеологом Експедиції.

5.6.6. Призначає на посади та звільняє з посад головного інженера та головного бухгалтера Експедиції за погодженням з Держводгоспом та Донецьким облводгоспом.

5.6.7. Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку працівників Експедиції.

5.6.8. Приймає рішення про заохочення, накладання матеріальних і дисциплінарних стягнень на працівників Експедиції.

5.6.9. Вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

5.6.10. Укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває рахунки в установах Державного казначейства та банках України від імені Експедиції.

5.6.11. У межах своєї компетенції видає накази, дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Експедиції.

5.6.12. Розглядає матеріали ревізій, перевірок, звіти структурних підрозділів, приймає щодо них відповідні рішення.

5.6.13. У разі необхідності утворює тимчасові комісії, групи, експертні та технічні ради для ефективного вирішення завдань, покладених на Експедицію.

5.6.14. Подає пропозиції до Донецького облводгоспу щодо внесення змін або доповнень до цього Положення.

5.6.15. Приймає за погодженням із Донецьким облводгоспу рішення про створення відокремлених підрозділів Експедиції та затверджує їх положення.

5.6.16. Затверджує Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Експедиції, а також зміни і доповнення до них, здійснює контроль за додержанням вимог цих положень та приймає рішення у зв’язку з їх порушенням.

5.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Експедиції з працівниками регулюються законодавством України про працю.

5.8. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників в Експедиції відповідно до чинного законодавства укладається колективний договір.

5.9. Експедиція здійснює функції з управління та контролю за виробничою діяльністю своїх структурних підрозділів.

5.10. До складу Експедиції на правах структурних одиниць входять:

- комплексна партія;

- слов’янський   загін;

       

-  маріупольський загін;

- донецький  загін;

- лабораторія моніторингу вод та грунтів;

- ремонтно-експлуатаційна дільниця;

- ремонтно-механічна майстерня, авто гараж.

Права і обов’язки структурних підрозділів визначаються положеннями про них, які затверджуються начальником Експедиції.

 

6. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕДИЦІЇ

 

6.1. Припинення діяльності Експедиції відбувається шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за рішенням Держводгоспу або рішення суду.

6.2. У разі реорганізації Експедиції всі її майнові права та обов’язки переходять до організації або організацій, що виникли внаслідок такої реорганізації.

6.3. У разі ліквідації Експедиції активи передаються іншій неприбутковій організації Держводгоспу відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету, відповідно до чинного законодавства.

6.4. Ліквідація Експедиції здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Держводгоспом.

6.5. Держводгосп встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

6.6. У разі реорганізації або ліквідації Експедиції, працівникам, які звільнюються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

6.7. Ліквідація вважається завершеною, а Експедиція такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Положення набирає  чинності з дати його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом Держводгоспу та реєструються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Зміни та доповнення, що вносяться до цього Положення, є його невід’ємною частиною.


Copyright MyCorp © 2020 | Конструктор сайтів - uCoz